Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
   
Miejsce załatwienia sprawy:


plac Tadeusza Kościuszki 1/
22-460 Szczebrzeszyn
tel. +48 846821095
fax. +48 846821030

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia
  • Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej 17 zł
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.
Wniosek mogą składać: Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku rolnego.
   
Czas załatwienia sprawy: 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: